OBCHODNÍ PODMÍNKY

Abychom si vyjasnili vzájemná práva a povinnosti

Obchodní podmínky internetového obchodu Akademie veterinární stomatologie s.r.o.

Akademie veterinární stomatologie s.r.o.
se sídlem č.p. 67, 397 01 Vlastec
IČO: 14429756
DIČ: CZ14429756
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 32065

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Akademie veterinární stomatologie s.r.o., jakožto Prodávajícího (dále jen „Obchodní podmínky“), upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 a § 2079 a násl. Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového portálu na Webové stránce.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a ZOS. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami a Občanským zákoníkem.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Seznam vybraných zkratek

1.1.1. Pro účely těchto Obchodních podmínek se rozumí:

a) „E-shop“ – internetový obchod se Zbožím nebo Službami umístěný na Webové stránce na
internetové adrese www.avetstom.cz;
b) „Kupní smlouva“ – smlouva o koupi Zboží nebo Služeb uzavřená prostřednictvím Webové stránky;
c) „Kupující“ – jakákoliv osoba, která prostřednictvím Webového portálu Prodávajícího kupuje či koupila Zboží nebo Služby. Kupující může být jak Spotřebitel, tak i osoba, která spotřebitelem není;
d) „Občanský zákoník“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
e) „Prodávající“ – obchodní společnost Akademie veterinární stomatologie s.r.o., IČO: 144 29 756, se sídlem č.p. 67, 397 01 Vlastec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 32065;
f) „Služby“ – přístup k online vzdělávacím programům a konferencím a účast na prezenčních vzdělávacích akcích pořádaných společností Akademie veterinární stomatologie s.r.o.;
g) „Spotřebitel“ – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání; osoba, která je Spotřebitel, je dále v těchto Obchodních podmínkách označena buď jako Kupující nebo výslovně jako Spotřebitel;
h) „Webová stránka“ – webová stránka umístěna na internetové adrese www.avetstom.cz;
i) „Zboží“ – výukové publikace a materiály, knihy, učební pomůcky, ebooky;
j) „ZOS“ – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;

2. Objednávka a uzavření Smlouvy

2.1. Umístění a zveřejnění Zboží a Služeb na Webové stránce Prodávajícího se nepovažuje za nabídku. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky Kupujícím a jejím přijetím Prodávajícím. Po přijetí objednávky Prodávajícím bude Kupujícímu zaslán e-mail potvrzující její přijetí.
2.2. Kupující byl před uskutečněním objednávky dostatečným způsobem řádně a včas upozorněn na tyto Obchodní podmínky a potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi.

3. Obecné informace

3.1. Informace o Zboží a Službách a ceně uváděné Prodávajícím v E-shopu jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně daně z přidané hodnoty, balného a souvisejících poplatků, a to s výjimkou nákladů na doručené Zboží.
3.2. Prodávající přijímá platby bankovním převodem a platebními kartami. Prodávající nepřijímá platby v hotovosti. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
Platební brána Prodávajícího je provozována ThePay.cz, s.r.o.
3.3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
3.4. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než zabezpečené elektronické nebo písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
3.5. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.

4. Objednávka Zboží a Služeb

4.1. Opakující se Zboží nebo Služby lze objednat pouze prostřednictvím registračního formuláře umístěného na Webové stránce.
4.2. Zaslaná objednávka je závazná.
4.3. Na workshopy, semináře, živé online či prezenční akce je možné se přihlašovat pouze do zvolené kapacity uvedené u každého workshopu, semináře či prezenční akce zvlášť.
Objednávky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity workshopu, semináře, živé online či prezenční akce.
4.4. Po odeslání objednávky bude Kupujícímu zaslán potvrzující e-mail shrnující podstatné náležitosti objednávky (např. místo a čas konání workshopu, způsob úhrady atd.).
4.5. Objednávky na workshopy, semináře, živé online či prezenční akce lze přijímat nejpozději do data uvedeného u každé jednotlivé akce před jejich konáním. Ve výjimečných případech lze objednávku provést v termínu kratším, a to po konzultaci se zástupcem Prodávajícího, dostupnými na e-mailové adrese: avetstom@avetstom.cz
4.6. Po uhrazení ceny Zboží nebo Služby obdrží Kupující e-mail potvrzující platbu.
5. Způsob úhrady a fakturace
5.1. Veškeré informace k cenám Zboží a Služeb jsou uvedeny v detailu každé položky na Webových
stránkách.
5.2. Zboží nebo Služby lze uhradit prostřednictvím bankovního převodu či platbou kartou on-line.
5.3. Zboží nebo Služby je nutné uhradit nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře.
5.4. Uhrazení ceny Zboží nebo Služeb prostřednictvím bankovního převodu probíhá na základě zaslané faktury s tam uvedeným variabilním symbolem.
5.5. Smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti je 0,5 % za každý den prodlení. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce nemá vliv na zákonný úrok z prodlení.

6. Storno podmínky

6.1. Objednané Služby lze stornovat před jejich čerpáním.
6.2. Prodávající si vyhrazuje právo na storno poplatek, který činí:

6.2.1. 0 % z ceny Služby, pokud ke stornu objednávky dojde ve lhůtě 30 dní před jejím konáním;

6.2.2. 50 % z ceny Služby, pokud ke stornu objednávky dojde ve lhůtě 15 dní před jejím konáním;

6.2.3. 100 % z ceny Služby, pokud ke stornu objednávky dojde ve lhůtě méně než 15 dní před jejím konáním.

6.3. Objednané Zboží (předplatné) lze stornovat před datem jeho první expedice.
6.4. Pokud již k čerpání Služeb došlo či uplynula lhůta uvedená v odst. 6.2., nebo došlo k expedici Zboží (předplatného), není storno možné.
6.5. Pokud je předmětem objednávky poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, Spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy po započetí tohoto plnění.

7. Doručování a dodání Zboží a Služeb

7.1. Při dodávce Zboží a Služeb je dnem dodání lhůta 14 dnů od zaplacení objednávky.
7.2. V případě, že je Služba dodávána ke konkrétnímu dni určenému v objednávce, je tento den dnem jejího dodání. Pokud však nebude Služba uhrazena ani ve lhůtě uvedené v odst. 6.2.2. těchto Obchodních podmínek, vyhrazuje si Prodávající právo takovou objednávku stornovat.

8. Zrušení objednávky

8.1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit workshop, seminář, živou online nebo prezenční akci před jejich konáním za předpokladu, že nebyla dostatečně naplněna jejich kapacita. V takovém případě je Prodávající povinen po oznámení o zrušení zaslat bez zbytečného odkladu Kupujícímu celou pořizovací cenu takového Zboží nebo takové Služby na bankovní účet, ze kterého byla pořizovací cena uhrazena, ovšem pouze za předpokladu, že pořizovací cena byla Kupujícím již uhrazena.

9. Odstoupení od smlouvy Kupujícím a Spotřebitelem

9.1. Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má Kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy, a to do 14 dní od převzetí Zboží.
9.2. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení do sféry vlivu Prodávajícího.
9.3. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 Občanského zákoníku nelze od Kupní smlouvy odstoupit.
9.4. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
9.5. Kupující, který není spotřebitelem, může odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených Občanským zákoníkem.                                                    9.6. Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně Zboží a zaplacenýmnákladům na jeho dodání, a to do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající vrátí tuto částku stejným způsobem, jakým její platbu od Kupujícího přijal.
9.7. Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání Zboží několik možností, je povinen Kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.
9.8. Nejpozději ve lhůtě uvedené v odst. 9.6. těchto Obchodních podmínek je Kupující povinen Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené Zboží. Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
9.9. Náklady na vrácení Zboží nese Kupující.
9.10. Vrací-li Kupující Zboží osobně v provozovně Prodávajícího, vrátí Prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícímu.
9.11. Je-li vrácené Zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu za snížení hodnoty Zboží a započíst jej na vracenou částku.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Součástí těchto Obchodních podmínek jsou zásady zpracování osobních údajů uvedené na internetové adrese Prodávajícího www.avetstom.cz.

11. Řešení sporů

11.1. Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
11.2. Prodávající informuje Spotřebitele o možnosti řešení sporu mezi Prodávajícím a Spotřebitelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy.
11.3. V případě sporu si každá ze stran nese své náklady sama.
11.4. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce.

12. Platnost

12.1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 14. 6. 2023.